Årsopgørelsen for 2023

12. april 2024

Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Alle danskere, som er fyldt 15 år i 2023, har fra 11. marts i år adgang til det digitale TastSelv-system, som for de flestes vedkommende også giver adgang til årsopgørelsen. Årsopgørelsen er baseret på indberetning af oplysninger fra skatteydernes samarbejdspartnere, fx arbejdsgivere, pensionsselskaber, staten, kommunerne, finansielle institutioner, ATP, fagforeninger og a-kasser. Børn under 15 år får en årsopgørelse, hvis de har haft egen indkomst.

Årsopgørelsens funktion

Årsopgørelsens vigtigste funktion er at beregne den endelige skat – slutskatten
– for et indkomstår for enlige og for sambeskattede ægtefæller. Men resultatet af årsopgørelsen påvirker også mange andre tal, fx folkepension, SU, “Arne-pension”, børnepenge og andre offentlige ydelser samt friplads i børnehave etc. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår årsopgørelsen grundigt hurtigst muligt efter, den bliver frigivet.

Hertil kommer, at det er skatteyders ansvar, at informationerne er korrekte. Det er således potentielt strafbart ikke at reagere på en forkert årsopgørelse.

Årsopgørelsen viser en oversigt over de endelige tal for det forgangne år – bl.a. hvad skatteyder har haft af indkomst og fradrag, hvad der skal betales i skat, og hvad der allerede er betalt i foreløbig skat. Herudover er ejendomsværdiskatten også en del af opgørelsen. Fra og med 2024 bliver grundskylden en del af såvel forskudsskatten som årsopgørelsen, ligesom licensen blev det med virkning fra og med 1. januar 2022. Licensen fejrer i øvrigt 100-års jubilæum 1. april 2025.

Rettelser til årsopgørelsen

For personer med enkle indkomstforhold og som modtager en årsopgørelse, er fristen for at rette i informationerne for 2023 1. maj 2024.

Hvis man ikke når at oplyse beløb eller rette årsopgørelsen senest 1. maj, er det ikke for sent at gøre det. Er der fejl i et fradrag eller en indkomst mm., kan man i TastSelv rette i sine årsopgørelser for tidligere år i op til 3 år og 4 måneder efter indkomstårets udløb. Den 1. maj 2024 er således sidste frist for at rette i tallene for 2020.

Hvis man driver selvstændig virksomhed, er oplysningsfristen 1. juli 2024, hvor man bl.a. skal oplyse virksomhedens skattemæssige resultat for indkomståret 2023. Denne frist gælder også, hvis man har udenlandsk indkomst eller ejendom, har udlejet en bolig, som man ikke selv bor i, er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen, har forskudt indkomstår eller ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne. Disse personer får først årsopgørelsen, når de har opdateret og godkendt det såkaldte oplysningsskema (tidligere benævnt selvangivelse).

Når man har rettet i eller oplyst sin indkomst mm. og godkendt oplysningerne, kan man normalt se en ny årsopgørelse med det samme.

Ofte forekommende fejl i årsopgørelser

De fleste fejl i årsopgørelsen skyldes formentlig manglende kendskab til reglerne. Mange glemmer fx at oplyse om deres udenlandske ejendomme og andre udenlandske aktiver i årsopgørelsen. Grunden til, at dette skal oplyses er, at vi i Danmark anvender globalindkomstprincippet, og derfor beskatter al indkomst, uanset hvor den stammer fra. Man skal også betale ejendomsværdiskat af udenlandske ejendomme, som ikke er lejet ud, og dermed står til ejerens rådighed.

Mange glemmer også at oplyse om fradragsberettigede serviceudgifter og udgifter til garantiprovision mm., som de har betalt i forbindelse med belåning af fast ejendom, og som ikke bliver automatisk indberettet. Man kan også trække stiftelsesprovisioner og engangs­ydelser i forbindelse med optagelse af lån fra, hvis lånets løbetid ifølge låneaftalen er under 2 år. 

Fortjeneste og tab ved salg af aktier, aktiebaserede investeringsbeviser eller obligationsbaserede investeringsbeviser kan også være fejlbehæftede, selvom pengeinstitutterne løbende indberetter handlerne. Fejlene opstår fx, hvis Skats register ikke er blevet opdateret med de oprindelige anskaffelser fra tiden før, indberetningsreglerne blev indført i 2010.

Også muligheden for at opnå lempelse for indkomstskatter og ejendomsværdiskatter, som er betalt i udlandet, skal man selv huske at gøre brug af. Der kan være stor forskel på beregningen af lempelsen, og det er derfor vigtigt at vælge det korrekte land og den korrekte type indkomst- eller formueskat (ejendomsværdiskat-lignende skat) mm., når man indberetter beløbene i TastSelv.

Tilsvarende bør personer, som bor i udlandet, og som modtager pensioner og anden indkomst, hvor der er trukket kildeskat i Danmark, sikre sig, at selvangivelsen for begrænset skattepligtige er korrekt. I nogle situationer har Danmark nemlig ikke retten til at beskatte indkomsten efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det pågældende land, og i andre tilfælde kan kildeskatten være trukket med et for højt beløb.

Fra 1. januar 2024 har Danmark igen en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Frankrig, og her er lempelsesmetoden for udvalgte pensioner meget speciel, idet Danmark kan kildebeskatte pensionsindkomsten, men skal give et forholdsmæssigt nedslag i skatten, dog højst den franske skat af pensionen. Normalt er det bopælslandet, som giver nedslag. Bemærk, at personer, som var bosiddende i Frankrig 28. november 2007 og modtog pension fra Danmark 31. januar 2008, fortsat er omfattet af den tidligere dobbeltbeskatningsaftale, og derfor, så længe personen fortsat er bosiddende i Frankrig, alene kan beskattes i Frankrig.

Skatteberegningen

De fleste danskere har opgivet at efterregne skatterne og har derfor mistet overblikket over, om skatten er beregnet korrekt, hvilket er til skade for retssikkerheden. Vi har tidligere skrevet om de mange skattesatser, som bliver anvendt i forbindelse med beregningen af skatten af kapitalindkomst. Siden da har et folketingsflertal indgået forlig om at indføre endnu 2 skattesatser, idet mellemskatten er på vej til at blive genindført, ligesom en top-topskat er på vej.

Hertil kommer, at der i årsopgørelsen bliver beregnet en “grøn check”, som er et beløb, der gives til pensionister, førtidspensionister m.fl., og som automatisk regnes med på både forskudsopgørelsen og årsopgørelsen. Beløbet afhænger af modtagers indkomst. Beløbet udgør 875 kr. i 2023. Beløbet bliver aftrappet med 7,5 % af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 441.900 kr. i 2023 efter am-bidrag på 8 % er trukket fra. Man skal være fuldt skattepligtig (eller grænsegænger) den første dag i indkomståret for at få den grønne check.

Restskat

Hvis man betaler sin restskat i perioden 1. januar til 1. juli 2024, betaler man en rente på 5,5 % p.a. regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Det er derfor normalt en god ide at betale restskatten så tidligt som muligt, hvis man kan skønne beløbet på forhånd, og man behøver ikke vente, til årsopgørelsen er kommet.

Betaler man ikke senest 1. juli 2024, er renten ikke længere 5,5 % p.a., men i stedet bliver man pålagt et fast procenttillæg på 7,5 %.

Restskat over 23.973 kr. opkræves i op til 3 rater i løbet af august, september og oktober 2024. Man får besked i Digital Post umiddelbart før, man skal betale en rate. Restskat op til og med 23.973 kr. bliver indregnet i forskudsskatten for 2025.

I TastSelv på Skattestyrelsens hjemmeside er det nemt at betale, idet der er flere valgmuligheder for betalingsmetode, bl.a. Dankort.

Overskydende skat

Hvis der ikke er ændringer til den automatisk genererede årsopgørelse, udbetaler Skattestyrelsen den overskydende skat til NemKontoen fra 12. april 2024. I nogle tilfælde tager det dog længere tid. Det er fx ved større overskydende skat, eller hvis man har gæld til det offentlige, som skal modregnes. For at sikre, at man ikke kommer til at vente længe på sin overskydende skat, kan det derfor være nyttigt at sikre sig, at husstanden ikke har gæld til det offentlige.

Procentgodtgørelsen af din overskydende skat udgør 0,8 % for indkomståret 2023.

Tilbage til oversigt