Revision

Ved valg af erklæring skal der først og fremmest tages hensyn til lovkravene. Er selskabet underlagt revision ved lov, kan man selvsagt ikke vælge andet. Er dette ikke tilfældet, kan man tage hensyn til andre forhold, som ledelsen vurderer er relevante. Det kan være forholdet til pengeinstitutter, investorer, signalværdi eller andet. Valg af erklæring har en direkte effekt på det arbejde revisor udfører. Vi indgår selvfølgelig i dialog med dig omkring din virksomhed, og finder den bedste løsning.

Udover revisors erklæring på et årsregnskab, er der en række andre erklæringer, som revisor kan afgive. Disse kan have deres oprindelse fra eks. selskabslovgivningen eller det offentlige.

Du kan læse mere om de forskellige type erklæringer indenfor revision nedenfor. Vi yder rådgivning indenfor revision i følgende byer: Aarhus, Ebeltoft og Rønde.

Revision

Ved en revisionspåtegning på årsregnskabet, opnås der høj grad af sikkerhed for konklusionen om oplysningerne i årsregnskabet. Ved en revision kontrollerer revisor alle væsentlige poster i årsregnskabet.

Revision medfører således, at revisor opnår en indgående forståelse og kendskab til virksomheden. Hos Kovsted & Skovgård ser vi fordele heri, da dette ofte medfører, at vi kan komme med gode råd og anbefalinger, som kan være med til at sikre en mere effektiv administration og bedre resultater.

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang er et alternativ til, at få revideret årsregnskabet. Mindre og mellemstore virksomheder (klasse B) kan vælge udvidet gennemgang i stedet for den traditionelle revision.

Forskellen på de to ydelser ligger i graden af sikkerhed for revisors konklusioner om årsregnskabet. Udvidet gennemgang henvender sig således til de virksomheder, der ikke finder det nødvendigt med en revision, men stadig ønsker troværdighed omkring årsregnskabet.

Revisors handlinger består af gennemgang primært ved analyser og forespørgsler, samt følgende supplerende handlinger;

 • Indhente engagementsopgørelser fra pengeinstitutter
 • Indhente oplysninger fra tingbog, personbog og bilbog
 • Indhente advokatbreve
 • Kontrollere virksomhedens indberetninger til SKAT

Om udvidet gennemgang er det rigtige valg for din virksomhed, beror på en konkret vurdering af virksomhedens aktuelle og fremtidige situation. Endvidere spiller hensynet til evt. interessenter ind. Det er derfor meget aktuelt, at drøfte disse forhold med revisor, inden man træffer en beslutning.

Assistance

Assistance er det sidste alternativ ift. revisors erklæring på årsregnskabet. En assistanceerklæring er uden sikkerhed, da revisor ikke udfører kontroller af de oplysninger, ledelsen giver. Revisor opstiller således regnskabet ud fra de oplysninger, der er modtaget fra ledelsen, og sikrer at regnskabet opfylder årsregnskabsloven.

Kun virksomheder, som ikke er omfattet af revisionspligt, kan vælge en assistanceerklæring om årsregnskabet.

Forvaltningsrevision/økonomisk-kritisk revision

Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages forvaltningsrevision også kaldet økonomisk-kritisk revision. Kravet om forvaltningsrevision kommer af behovet for at sikre, at de offentlige midler anvendes på en økonomisk forsvarlig måde, idet der ikke, som i den private sektor, er en profit-betragtning, der styrer forbruget af ressourcer.

Forvaltningsrevision er en undersøgelse af, om forvaltningen har været;

 • Sparsommelig
 • Produktiv
 • Effektiv

Andre erklæringer

Udover over de gængse erklæringer på et årsregnskab, findes der en række andre erklæringer, som revisor kan afgive. Herunder er en ikke udtømmende liste;

 • Review af mellembalance/perioderegnskab
 • Vurderingsberetning ifbm. med;
  • Stiftelse af selskab ved apportindskud
  • Genoptagelse
  • Omdannelse
  • Aktieombytning
 • Aftalte arbejdshandlinger
  • Eks. SKI, GAU
 • Projektregnskab
 • Tilskudsregnskab

Vi har erfaringer med alle typer. Har du brug for hjælp, så tag kontakt til os.